soir


nom masculin
1.(moment de la journée)
晚上 [wǎnshang]
 il viendra mardi soir 他会在周二晚上来 [tā huì zài zhōu'èr wǎnshang lái]
 tous les dimanches soirs 每个周日晚上 [měi ge zhōurì wǎnshang]
 à six heures du soir 在晚上六点 [zài wǎnshang liù diǎn]
 ce soir 今晚 [jīn wǎn]
 hier soir 昨晚 [zuó wǎn]
 tous les soirs 每晚 [měi wǎn]
2.(nuit)
夜晚 [yèwǎn]
 le soir 晚上 [wǎnshang]
 le soir tombe 夜幕降临 [yèmù jiànglín]

Mots proches

Comment appelle-t-on les gens de ce pays ?