soutirer


verbe transitif Conjugaison
1.(extorquer)
骗取 [piànqǔ]
 soutirer de l'argent à ses parents 骗取他父母的钱 [piànqǔ tā fùmǔ de qián]
 soutirer des informations à un témoin 从一名目击者口中套出情报 [cóng yì míng mùjīzhě kǒuzhōng tàochū qíngbào]
2.(transvaser)
滗清 [bìqīng]
 soutirer du vin 滗清葡萄酒 [bìqīng pútaojiǔ]

Mots proches