Identifiez-vous ou Créez un compte
  

provoquer


verbe transitif Conjugaison
1.(défier)
向……挑衅 [xiàng… tiǎoxìn]
 c'est lui qui m'a provoqué en insultant ma mère ! 是他以侮辱我母亲来向我挑衅的! [shì tā yǐ wúrǔ wǒ mǔqin lái xiàng wǒ tiǎoxìn de!]
 provoquer qqn en duel 向某人挑战决斗 [xiàng mǒurén tiǎozhàn juédòu]
2.(entraîner)
引起 [yínqǐ]
 provoquer un accident 引起一个事故 [yínqǐ yí ge shìgù]
 provoquer l'indignation 引起气愤 [yínqǐ qìfèn]