Identifiez-vous ou Créez un compte
  

programme


nom masculin
1.CINÉ, RADIO & TV (liste)
节目表 [jiémùbiǎo]
 le programme de télévision 电视节目表 [diànshì jiémùbiǎo]
2.(projet)
(cl. 个 [gè]) 纲领 [gānglǐng]
 le programme électoral 竞选纲领 [jìngxuǎn gānglǐng]
3.(enseignement)
课程 [kèchéng]
 être au programme 在课程中 [zài kèchéng zhōng]
 le programme de terminale 高中毕业课程 [gāozhōng bìyè kèchéng]