postériorité


nom féminin
在……后 [zài… hòu]
 établir la postériorité d'un fait par rapport à un autre 确立一件事情在另一件的后面发生 [quèlì yí jiàn shìqing zài lìng yí jiàn de hòumian fāshēng]

Mots proches