plagier


verbe transitif Conjugaison
抄袭 [chāoxí]
 plagier un écrivain 抄袭一个作家 [chāoxí yí ge zuòjiā]
 plagier une œuvre 剽窃一部作品 [piāoqiè yí bù zuòpǐn]

Mots proches

Comment dit-on déjà « enchanté(e) » ?