mission


nom féminin
1.(charge)
(cl. 项 [xiàng]) 任务 [rènwu]
 remplir une mission 完成一项任务 [wánchéng yí xiàng rènwu]
 partir en mission 出差去了 [chūchāi qù le]
 mission accomplie 任务完成了 [rènwu wánchéng le]
2.(groupe)
[tuán]
 mission diplomatique 外交使团 [wàijiāo shǐtuán]
 mission scientifique 科学考察团 [kēxué kǎochátuán]
3.RELIG
传教会 [chuánjiào huì]
 les missions catholiques 天主教传教会 [tiānzhǔjiào chuánjiào huì]

Mots proches

Comment dit-on « cher » ?