magnétophone


nom masculin
(cl. 台 [tái]) 录音机 [lùyīnjī]
 enregistrer qqch sur magnétophone 用录音机录下某事 [yòng lùyīnjī lù xià mǒushì]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Míng tiān jiàn !