louer


verbe transitif Conjugaison
1.(prendre en location)
[zū]
 louer une voiture 租一辆汽车 [zū yí liàng qìchē]
 maison à louer 房屋待租 [fángwū dài zū]
2.(donner en location)
出租 [chūzū]
 louer qqch à qqn 把某物出租给某人 [bǎ mǒuwù chūzū gěi mǒurén]

Mots proches