juif, juive


adjectif
犹太的 [yóutài de]


  

Juif, Juive


nom masculin, nom féminin
1.(du peuple juif)
犹太人 [Yóutàirén]
2.(de religion juive)
犹太教徒 [Yóutài jiàotú]
 un Juif orthodoxe 一名正统犹太教徒 [yì míng zhèngtǒng Yóutài jiàotú]

Mots proches

Comment dit-on déjà « enchanté(e) » ?