inspiration


nom féminin
1.(aspiration)
吸气 [xīqì]
 prendre une longue inspiration 长吸一口气 [cháng xī yì kǒu qì]
2.(influence)
影响 [yíngxiǎng]
 un roman d'inspiration romantique 一本受浪漫主义影响的小说 [yì běn shòu làngmàn zhǔyì yíngxiǎng de xiǎoshuō]
3.(idée)
灵感 [línggǎn]
 avoir de l'inspiration 有灵感 [yǒu línggǎn]
 puiser son inspiration dans qqch 从……中吸取灵感 [cóng… zhōng xīqǔ línggǎn]

Mots proches

Vrai ou faux ?

  • Yuán et kuài désignent la même chose ?