inondation


nom féminin
1.(crue)
洪水 [hóngshuǐ]
 une digue contre les inondations 抗洪大坝 [kànghóng dà bà]
2.(submersion)
水灾 [shuǐzāi]
3.(débordement)
大量溢出 [dàliàng yìchū]
 l'inondation de la salle de bain 浴室里大量溢出的水 [yùshì lǐ dàliàng yìchū de shuǐ]

Mots proches

Il est 8h15…