hanter


verbe transitif Conjugaison
1.(sujet : fantôme)
经常出没 [jīngcháng chūmò]
 on dit qu'un fantôme hante ce château 听说这个城堡经常有鬼魂出没 [tīngshuō zhè ge chéngbǎo jīngcháng yǒu guǐhún chūmò]
2.(obséder)
萦绕 [yíngrào]
 son souvenir me hante 对他的记忆萦绕在我心头 [duì tāde jìyì yíngrào zài wǒ xīntóu]

Mots proches

Vrai ou faux ?

  • Yuán et kuài désignent la même chose ?