exiger


verbe transitif Conjugaison
1.(demander)
[yào]
 exiger de l'argent 要钱 [yào qián]
 exiger que (+ subjonctif) 要求 [yāoqiú]
 exiger qqch de qqn 向某人要求某物 [xiàng mǒurén yāoqiú mǒuwù]
2.(nécessiter)
需要 [xūyào]
 son état de santé exige des soins 他的身体需要进行治疗 [tāde shēntǐ xūyào jìnxíng zhìliáo]

Mots proches