cuisiner


verbe transitif Conjugaison
[shāo]
 cuisiner un poisson 烧一条鱼 [shāo yì tiáo yú]


  

cuisiner


verbe intransitif Conjugaison
做菜 [zuòcài]
 il cuisine très bien 他做菜很好 [tā zuòcài hén hǎo]

Mots proches