cran


nom masculin
1.(trou)
扣眼 [kòuyǎn]
 serrer sa ceinture d'un cran 把腰带系紧一个扣眼 [bǎ yāodài jìjǐn yí ge kòuyǎn]
2.(degré)
[jí]
 reculer d'un cran 后退一级 [hòutuì yì jí]
3.fam (courage)
胆量 [dǎnliàng]

Mots proches

Cochez la bonne traduction !

  • Wǎnshàng jiàn !