chaos


nom masculin
(confusion extrême) 混乱 [hùnluàn]
 dans le chaos 陷于混乱 [xiànyú hùnluàn]
 le tremblement de terre a plongé la région dans le chaos 地震让这个地区陷入混乱 [dìzhèn ràng zhè ge dìqū xiànrù hùnluàn]

Mots proches

Que veut dire hăo ?