Identifiez-vous ou Créez un compte

  

förmlich


Adjektiv
1. (abwertend) [steif]   formal
2. [offiziell]   formal, oficial


  

förmlich


Adverb
1. (abwertend) [steif]   formalmente
2. [offiziell]   formalmente, oficialmente
3. [regelrecht]   casi