biaxial, biaxiale, biaxiaux

adjectif

Définitions de biaxial


  • Qui possède deux axes, s'exerce selon deux axes.