Identifiez-vous ou Créez un compte
  

léthargie


nom féminin
昏睡 [hūnshuì]
 tomber en léthargie 陷入昏睡状态 [xiànrù hūnshuì zhuàngtài]
 la sonnerie du téléphone m'a tirée de ma léthargie 电话铃把我从昏睡中叫醒了 [diànhuà líng bá wǒ cóng hūnshuì zhōng jiàoxǐng le]