connu, connue


adjectif
1.(célèbre)
著名的 [zhùmíng de]
 un chanteur connu 一个著名的歌唱家 [yí ge zhùmíng de gēchàngjiā]
2.(notoire)
众所周知的 [zhòngsuǒ zhōuzhī de]
 c'est bien connu ! 这是众所周知的! [zhè shì zhòngsuǒ zhōuzhī de!]
 cette information est déjà connue du grand public 这条消息广大公众都已经知道了 [zhè tiáo xiāoxi guǎngdà gōngzhòng dōu yǐjing zhīdào le]

Mots proches